EKSPEDIJAVIMO PASLAUGŲ BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Bendros sąvokos
1.1. Užsakovas – ekspedijavimo paslaugų sutartį su Ekspeditoriumi sudaręs fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis krovinio ekspedijavimo ir kitas  sutartyje numatytas paslaugas ir už jas sumokantis sutartą atlyginimą;
1.2. Ekspeditorius – UAB „First Logistics“.
2. Ekspeditorius
2.1. Ekspeditorius atlieka visus veiksmus, susijusius su krovinio  ekspedijavimu, pagal iš anksto su klientu suderintas sąlygas pasirašant ekspedijavimo paslaugų sutartį ar užsakymą.
2.2. Ekspeditorius informuoja Užsakovą apie krovinio judėjimą visame krovinio  judėjimo maršrute. Praneša Užsakovui apie gautus ir išsiųstus krovinius.
2.3. Ekspeditorius praneša Užsakovui jam žinomus tarptautinių pervežimų tarifus, uostų ir pasienio stočių rinkliavas, taip pat perkrovų, įpakavimo ir ženklinimo kainas.
2.4. Ekspeditorius konsultuoja Užsakovą dėl pervežimų efektingumo didinimo visomis transporto rūšimis parenkant racionalius maršrutus ir pervežimų būdus, mažinant įpakavimo, pakrovimo -iškrovimo ir kitų ekspedijavimo paslaugų išlaidas.
2.5. Ekspeditorius pagal Užsakovo užsakymą ir jo sąskaita organizuoja uostuose ir stotyse krovinių įpakavimą, ženklinimą, taros remontą, krovinių svėrimą, tikrina prekių kokybę, organizuoja bandinių ėmimą, krovinio pateikimą vežti ir kitas paslaugas.
2.6. Ekspeditorius, Užsakovo prašymu, užpildo krovinių gabenimui būtinus dokumentus.
2.7. Ekspeditorius sutarties vykdymui turi teisę Užsakovo vardu ir lėšomis
sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis.
2.8. Šalims susitarus, už sutartą atlyginimą, Ekspeditorius vykdo kitus Užsakovo užsakymus.
2.9. Ekspeditorius turi teisę neišduoti krovinio, jei Užsakovas jam yra skolingas. Užsakovui neatsiimant krovinio, Ekspeditorius turi teisę ne ginčo tvarka parduoti krovinį ir iš gautų lėšų padengti susidariusį įsiskolinimą.
3. Užsakovas
3.1. Užsakovas suteikia Ekspeditoriui dokumentus ir informaciją apie krovinio savybes ir gabenimo sąlygas, o taip pat kitą informaciją, reikalingą Ekspeditoriui jo įsipareigojimams pagal šią sutartį vykdyti.
3.2. Užsakovas informuoja Ekspeditorių apie ypatingas krovinio savybes, dėl kurių gali atsirasti žala kitam kroviniui, žmonėms ar aplinkai, taip pat informuoja apie greitai gendančius krovinius ir pateikia jų sandėliavimo, krovos, gabenimo bei saugojimo instrukcijas.
3.3. Užsakovas užtikrina, kad krovinys tinkamai paruoštas, supakuotas, įtvirtintas. Užsakovas užtikrina, kad krovinys tinkamai apdraustas, išskyrus atvejus, kai tai pavedama Ekspeditoriui.
3.4. Užsakovas sumoka Ekspeditoriui užmokestį už suteiktas paslaugas.
3.5. Užsakovas garantuoja ir apmoka papildomas Ekspeditoriaus išlaidas, atsiradusias vykdant šią sutartį, prieš tai suderinus su Užsakovu.
3.6. Užsakovas atsako už krovinio dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą.
3.7. Užsakovas moka Ekspeditoriui už konteinerio prastovas,saugojimą, prekių perkrovimą į sandėlį, sandėliavimąir pan., jei krovinys užsilaiko dėl Kliento kaltės.
3.8. Jei nenumatytų aplinkybių atveju Ekspeditorius daro viską, kad patenkintų Užsakovo poreikius, pastarasis turi padengti papildomas išlaidas.
4. Atsiskaitymo sąlygos
4.1. Apmokėjimas už paslaugas atliekamas pasirašius sutartį prieš pradedant vykdyti užsakymą, nebent kitaip bus susitarta sutartyje.
4.2. Laiku nesumokėjęs, Užsakovas moka 0,2 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
4.3. Apmokėjimas už paslaugas vykdomas pavedimu į Ekspeditoriaus nurodytą banko sąskaitą.
4.4. Apmokėjimas laikomas įvykdytu nuo pinigų į Ekspeditoriaus sąskaitą patekimo momento.
4.5. Klientas sumoka banko mokesčius už pinigų pervedimą Ekspeditoriui.
5. Atsakomybė
5.1. Už neįvykdymą ar netinkamą ekspedijavimo sutarties vykdymą Ekspeditorius atlygina Užsakovo nuostolius, jeigu tai įvyko dėl jo kaltės.
5.2. Vykdant ekspedijavimą, Ekspeditoriaus atsakomybė apribota Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.
5.3. Užsakovas atlygina Ekspeditoriui nuostolius, kilusius dėl užsakymuose nurodytų duomenų netikslumo ar neišsamumo.
5.4. Užsakovas  garantuoja Ekspeditoriaus nuostolių, susijusių su vykdomų ekspedijavimo paslaugų atlikimu, padengimą, išskyrus atvejus numatytus 4.1. punkte.
5.5. Ekspeditorius nelaikomas atsakingu kaip vežėjas, jeigu transportavimo dokumentai išduoti ne su ekspeditoriaus atžyma.
5.6. Užsakovui nurodžius kitą asmenį (prieš tai gavus ekspeditoriaus leidimą), kuris sumoka už Ekspeditoriaus suteiktas paslaugas, ir pastarajam nesumokėjus, Užsakovas pats privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
5.7. Užsakovas padengs visas Ekspeditoriaus turėtas išlaidas Bendrosios avarijos atveju ir pateiks tokius galimų reikalavimų užtikrinimus, kurių pareikalaus Ekspeditorius ar vežėjas.
5.8. Ekspeditoriui garantavus krovinio pristatymo terminą, Ekspeditoriaus atsakomybė pavėlavimo atveju apribojama jo suteiktų paslaugų įkainių dydžiu.
5.9. Ekspeditorius neatsako už trečiųjų šalių (pvz. vežėjai, sandėlininkai, stividoriai, uosto administracijos, kiti ekspeditoriai) veikas.
5.10. Vykdant pervežimą galioja Konosamento (Bill of Lading) sąlygos.
6. Force Majeure
6.1.  Civilinė atsakomybė netaikoma teisės aktuose numatytais nenugalimos jėgos atvejais. Taip pat šalis gali būti visiškai ar iš dalies  atleidžiama nuo civilinės atsakomybės ir kitais CK 6.253 nustatytais atvejais.
6.2. Atsiradus nenugalimos jėgos veiksniams, kurie tęsiasi daugiau kaip vieną mėnesį, kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį apie tai pranešdama raštu kitai šaliai.
7. Sutarties galiojimas
7.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ekspeditorius patvirtina gautą užsakymą.
7.2. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti neterminuotą krovinių ekspedijavimo sutartį, įspėjus apie tai kitą šalį prieš vieną mėnesį.
7.3. Šia sutartimi nustatytos teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik rašytiniu abiejų šios sutarties šalių susitarimu.
7.4. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik abiem šalims raštiškai susitarus.
8. Kitos sąlygos
8.1. Kiekviena iš sutarties šalių įsipareigoja, kad gavusi ar sužinojusi konfidencialią informaciją apie kitą šalį, jos neskelbs viešai (išskyrus privalomus pagal įstatymus atvejus) be kitos šalies išankstinio sutikimo raštu.
8.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp šalių sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis jis bet kurios šalies iniciatyva perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką.
8.3. Bet kokios pretenzijos dėl netinkamo Ekspeditoriaus pareigų vykdymo turi būti pateiktos nedelsiant ir raštu. Pretenzijos turi būti pateikiamos per 30 dienų po pretenzijos kilimo.
8.4. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie savo rekvizitų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų,jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

Galioja atleikant UAB "First Logistics" pervežimus